• Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица
  за месец јул дана 20.08.2021. године
 • Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају
  за месец јул дана 20.08.2021. године
 • Дечијег додатка и родитељског додатка
  за месец јул дана 20.08.2021. године
 • Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета
  за месец jул дана 20.08.2021. године директно од стране Министарства по новом закону
 • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета
  за месец јул дана 20.08.2021. године директно од стране Министарства по новом закону
 • Права из борачко инвалидске заштите
  за месец јул дана 20.08.2021. године