Prava i usluge

Prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Loznice su sledeća:
 • Pravo na jednokratnu pomoć
 • Pravo na naknadu pogrebnih troškova
 • Pravo na besplatan obrok
 • Pravo na naknadu za nabavku udžbenika, troškova letovanja, zimovanja, organizovanja
  škole u prirodi za decu korisnika prava socijalne zaštite
 • Pravo na interventni smeštaj u kriznim situacijama
 • Pravo učenika srednjih škola, redovnih studenata viših ili visokih ustanova sa
  smetnjama u razvoju na troškove prevoza
 • Pravo na naknadu prevoza učenika – dece korisnika novčane socijalne pomoći
 • Pravo na opremu i prevoz korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu
  porodicu
 • Pravo na besplatan prevoz lica starijih od 65 godina
 • Pravo na besplatan prevoz korisnika prava po osnovu Zakona o pravima boraca, vojnih
  invalida i članova njihovih porodica i Zakona o zaštiti civilnih invalida rata
 • Pravo na opremanje stana štićenika
Usluge socijalne zaštite iz nadležnosti grada Loznice su sledeće:
 • Pomoć i nega u kući
 • Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju
 • Stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju („Kuća na pola puta”)
 • Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
 • Savetodavno-terapijske i socijalno edukativne usluge
 • Smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu
 • Lični pratilac deteta
Dokument „Prava i usluge“ u PDF formatu možete preuzeti ovde