О Центру

Решењем Скупштине општине Лозница од 14. фебруара 1964. године основан је Центар за социјални рад у Лозници.

Центар за социјални рад „Лозница“ одлучује о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија и јединица локалне самоуправе и врши друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона. У складу са актима јединице локалне самоуправе учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе, а послове заштите породице, помоћи породици и старатељства, у смислу Породичног закона, врши као орган старатељства.

У Центру за социјални рад „Лозница“ послови су груписани у оквиру следећих организационих јединица:

 1. Служба за правне послове са пријемном канцеларијом, канцеларијом за материјална давања, финансијско-рачуноводственим, административним и техничким пословима и пословима планирања, развоја и извештавања;
 2. Служба за заштиту деце и младих;
 3. Служба за заштиту одраслих и старих;
 4. Служба за помоћ и негу у кући;
 5. Дневни боравак за децу, омладину и одрасле са сметњама у развоју „Сунце.

Центар за социјални рад „Лозница“ као установа социјалне заштите тежи ка остваривању следећих циљева социјалне заштите:

 • достићи, односно одржавати минималну материјалну сигурност и независност појединца и породице у задовољавању животних потреба,
 • обезбедити доступност услуга и остваривање права у социјалној заштити,
 • створити једнаке могућности за самостални живот и подстицати на социјалну укљученост,
 • очувати и унапредити породичне односе, као и унапредити породичну, родну и
  међугенерацијску солидарност,
 • превенција и спречавање насиља у породици.
Информатор о раду центра за социјални рад града Лознице
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Цео дан

Међународни празник рада

Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има право на новчану социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити.

Како остварити право на додатак за помоћ и негу другог лица?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе, а ово право не може да оствари по другом правном основу.

Шта је потребно за смештај у установу социјалне заштите?

Потребно је прикупити документа и поднети захтев у Центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном Центру, при чему се надлежност одређује према пребивалишту, а смештај се може остварити у било којој установи за смештај корисника у Републици Србији./p>

Како се покреће развод брака?

Поступак за развод брака покреће се пред надлежним судом тужбом или предлогом за споразумни развод брака.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у Центру за социјални рад уз претходно прикупљена документа. Хранитељ може бити лице које је, по правилу, припремљено за хранитељство по посебном програму и стекло је подобност за бављење хранитељством.