Најчешће постављана питања

1. Ко има право на новчану социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.Захтев за остваривање права се подноси на прописаном обрасцу у писарници Центра за социјални рад. О захтеву се одлучује решењем у општем управном поступку на основу утврђеног чињеничног стања. Уколико је странка незадовољна донетим решењем, жалбу може да изјави Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

2. Како остварити право на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко Центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.
Пензионери право на додатак за помоћ и негу другог лица остварују преко Фонда ПИО.

3. Који је поступак за усвајање деце?

Поступак почиње подношењем захтева у Центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за усвојитеље након чега се улази у национални регистар усвојитеља. Усвајање деце је поступак који се води у центру за социјални рад.

4. Како добити помоћ у кући?

Потребно је поднети захтев у Центру за социјални рад за пружање услуге помоћ у кући.

5. Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру, при чему се надлежност одређује по адреси из личне карте. Смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.