Најчешће постављана питања

1. Ко има право на новчану социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити. Захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у Центру за социјални рад.

2. Како остварити право на додатак за помоћ и негу другог лица?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе, а ово право не може да оствари по другом правном основу. Преко Центра за социјални рад право на додатак за помоћ и негу другог лица могу да остваре деца, одрасла и стара лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Корисници пензије право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица остварују преко Републичког фонда за пензисјко и инвалидско осигурање, филијала Лозница.

3.Шта је потребно за смештај у установу социјалне заштите?

Потребно је прикупити документа и поднети захтев у Центру за социјални рад. Захтев се
подноси у месно надлежном Центру, при чему се надлежност одређује према пребивалишту, а
смештај се може остварити у било којој установи за смештај корисника у Републици Србији.

4. Како се покреће развод брака?

Поступак за развод брака покреће се пред надлежним судом тужбом или предлогом за споразумни развод брака.

5. Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у Центру за социјални рад уз претходно прикупљена
документа. Хранитељ може бити лице које је, по правилу, припремљено за хранитељство по
посебном програму и стекло је подобност за бављење хранитељством.

6. Који је поступак за усвајање деце?

Општу подобност потенцијалних усвојитеља по њиховом захтеву утврђује Центар за социјални рад – орган старатељства према месту пребивалишта подносиоца захтева.

Садржај поступка је строго утврђен одредбама Породичног закона и подобност се доказује јавним исправама, као и проценама стручњака органа старатељства и посебном проценом лекара. Пре утврђивања опште подобности потенцијални усвојитељи су дужни да прођу и посебну припрему у којој разјашњавају сопствене мотиве одлуке и упознају се са разним аспектима усвојења и специфичним потребама детета. Након окончаног поступка припреме и других стручних доказних радњи надлежни орган старатељства списе предмета са својом одлуком доставља министарству надлежном за породичну заштиту ради уписа у Јединствени лични регистар потенцијалних усвојитеља који поседују општу подобност.

Пре уписа у Јединствени лични регистар тим министарства врши преглед комплетне документације досијеа потенцијалних усвојитеља и уколико је испоштована законом прописана процедура потенцијалне усвојитеље уписује у регистар. Општу подобност детета за усвојење такође утврђује Центар за социјални рад – орган старатељства према месту пребивалишта детета. У овом поступку обавезно се формира тим стручњака органа старатељства.

Након утврђивања опште подобности детета за усвојење орган старатељства списе предмета доставља министарству надлежном за породичну заштиту ради уписа у Јединствени лични регистар потенцијалних усвојника. На основу документације досијеа тим министарства врши контролу да ли су испуњени сви законом прописани услови да се код конкретног детета може применити институт усвојења. По упису детета у Јединствени лични регистар усвојења органу старатељства који је надлежан за дете, односно који је утврдио општу подобност детета за усвојење доставља се листа из Јединственог личног регистра потенцијалних усвојитеља, као и цео Јединствени лични регистар ради избора потенцијалних усвојитеља за конкретно дете.

За избор конкретних усвојитеља за конкретно дете искључиво је надлежан центар за социјални рад- орган старатељства који је утврдио општу подобност детета за усвојење. По извршеном избору усвојитеља за конкретно дете Центар за социјални рад доноси одлуку, у складу са Породичним законом, о упућивању детета на прилагођавање у породицу усвојитеља, које може трајати најдуже до 6 месеци.

Праћење прилагођавања, уколико су потенцијални усвојеник и усвојитељи са исте територије, врши Центар за социјални рад надлежан за ту територију. Уколико потенцијални изабрани усвојитељи живе на другој територији праћење врши центар за социјални рад надлежан за ту територију и о току и садржају адаптационог периода писаним путем извештава центар за социјални рад надлежан за заснивање усвојења.

По окончаном поступку адаптације, уколико је адаптација успешно реализована усвојење заснива центар за социјални рад – орган старатељства који је утврђивао општу подобност детета за усвојење и извршио избор усвојитеља за то дете. О заснованом усвојењу обавештава се министарство како би та чињеница била евидентирана у Јединственом личном регистру усвојења.

Информатор о раду центра за социјални рад града Лознице
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Април 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Events for 1 Април
Нема догађаја
Events for 2 Април
Нема догађаја
Events for 3 Април
Нема догађаја
Events for 4 Април
Нема догађаја
Events for 5 Април
Нема догађаја
Events for 6 Април
Нема догађаја
Events for 7 Април
Нема догађаја
Events for 8 Април
Нема догађаја
Events for 9 Април
Нема догађаја
Events for 10 Април
Нема догађаја
Events for 11 Април
Нема догађаја
Events for 12 Април
Нема догађаја
Events for 13 Април
Нема догађаја
Events for 14 Април
Нема догађаја
Events for 15 Април
Центар за социјални рад Лозница
Цео дан

Међународни дан породице

Events for 16 Април
Нема догађаја
Events for 17 Април
Нема догађаја
Events for 18 Април
Нема догађаја
Events for 19 Април
Нема догађаја
Events for 20 Април
Нема догађаја
Events for 21 Април
Нема догађаја
Events for 22 Април
Нема догађаја
Events for 23 Април
Нема догађаја
Events for 24 Април
Нема догађаја
Events for 25 Април
Нема догађаја
Events for 26 Април
Нема догађаја
Events for 27 Април
Нема догађаја
Events for 28 Април
Нема догађаја
Events for 29 Април
Нема догађаја
Events for 30 Април
Нема догађаја
Events for 1 Мај
Цео дан

Међународни празник рада

Најчешћа питања

Ко има право на новчану социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити.

Како остварити право на додатак за помоћ и негу другог лица?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе, а ово право не може да оствари по другом правном основу.

Шта је потребно за смештај у установу социјалне заштите?

Потребно је прикупити документа и поднети захтев у Центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном Центру, при чему се надлежност одређује према пребивалишту, а смештај се може остварити у било којој установи за смештај корисника у Републици Србији./p>

Како се покреће развод брака?

Поступак за развод брака покреће се пред надлежним судом тужбом или предлогом за споразумни развод брака.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у Центру за социјални рад уз претходно прикупљена документа. Хранитељ може бити лице које је, по правилу, припремљено за хранитељство по посебном програму и стекло је подобност за бављење хранитељством.